RODO

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW ENERGOTEST Sp. z o.o. ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY Z ENERGOTEST Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), ENERGOTEST Sp. z o.o. (dalej „Usługodawca”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lotników 2.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie usług badań nieniszczących (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania umowy o wykonanie usług badań nieniszczących (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. w celu oferowania Pani/Panu przez Usługodawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Usługodawcę (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy o wykonanie usług badań nieniszczących drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
  4. w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  5. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. w celach administracyjnych Usługodawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
  2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy o wykonanie usług będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 1;
  2. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,
  3. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
 • Usługodawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Usługodawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą.
 • Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w umowach, polityce prywatności i polityce cookies na stronie internetowej Usługodawcy.
 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować z Usługodawcą poprzez e-mail: biuro@entest.pl.